NemaBase


1

0

2

0

3

0

4

0

5

0

0

0

העובד היחיד יוצר את היחידה אחת במשך 75 שניות בערך. בשעה אחת הוא עושה בערך 45 יחידות. זו התוצאה הממוצה.

מה עושים ב-75 שניות?

לפי מדידות: :

ביחד 75 שניות.

כנראה. נצילות של אקדח ניטים היא 15/75*100%=20%.

זאת אומרת שאקדח לא פועל 80% של זמן העבודה.

איך לשפר את הנצילות?

צריך להגדיל כמות העובדים שפועלים בשביל אקדח אחד. כדי לנצל את האקדח ב-100% צריך לחלק את העבודה בין 5 עובדים. כל 15 שניות כל אחד מהם עושה פעילות שלו:

  1. שם 3 שייבות וגוף על המתקן.
  2. שם ציר מרכזי. מגע וניט.
  3. שם ציר שמאל. מגע וניט.
  4. שם ציר ימין. מגה וניט.
  5. יורה באקדח 3 ניטים.
כתוצאה הם ביחד יוצרים ב-15 שניות אותה כמות שעובד אחד יוצר ב-75 שניות.

השיטה הזאת מאפשרת לנצל אקדח ניטים ב-100%.

הת פוקה היא 240 יחידות בשעה.

בטבלה הודגמה תלות התפוקות בכמות העובדים.

כמות העובדים שניות לפעילות נצילות % יחידות בשעה
1 752048
2 384095
3 2560145
4 1980190
5 15100240